Konsorcjum

KERI – Konsorcjum Energooszczędnych Rozwiązań Innowacyjnych (KRS 523968) jest spółką prawa handlowego, ukierunkowaną na zapewnienie Inwestorom optymalnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających generowanie znacznych oszczędności energetycznych w obiektach kubaturowych (hale produkcyjno-magazynowe, budynki wielomieszkaniowe) i infrastrukturalnych (oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków). Proponowane rozwiązania poparte są doświadczeniami Konsorcjantów oraz firm partnerskich a implementowane technologie są nowoczesnymi choć już sprawdzonymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

W ramach oferowanych przez KERI rozwiązań szczególnie istotne dla potencjalnego Inwestora są:

  • Ocena Techniczno-Ekonomiczna Wind – analiza skutków implementacji Pionowych Siłowni Wiatrowych o mocach od 40 kW do 0,3 MW oraz ich wielokrotności.
  • Wielozadaniowa Ocena Techniczno-Ekonomicznaplanowanej inwestycji (określenie zestawu proponowanych do zastosowania pakietów technologicznych, ich kosztu, uzyskanych oszczędności oraz okresu zwrotu nakładów. Opracowanie to zawiera również szereg informacji opracowanych w oparciu o dyrektywy UE obowiązujące w Polsce, a dotyczących wpływu zrealizowanej w proponowanych przez KERI technologiach inwestycji na środowisko naturalne. Informacje te mogą być w sposób istotny pomocne w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji.)
  • Produkcja i dostawy energii cieplnej oraz chłodu biernego i aktywnego dla obiektów wielokondygnacyjnych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych (węzły cieplne oparte na pompach ciepła, przystosowane do współpracy z systemami wentylacyjnymi)
  • Realizacja instalacji grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła dla odbiorców indywidualnych
  • Pionowe Siłownie Wiatrowe 

 

 

Technologie wykorzystywane przez KERI oparte są zarówno na unikatowych w skali światowej, opatentowanych rozwiązaniach polskich wynalazców jak i na technologiach stosowanych już na świecie – zarówno w zakresie hybrydowych systemów generowania energii (elektrycznej i cieplnej) wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jak i sposobów jej zagospodarowania. Oferta obejmuje pakiety technologiczne, umożliwiające osiągnięcie niespotykanych w innych przypadkach parametrów technicznych i ekonomicznych. Głównym źródłem korzyści odnoszonych przez Inwestora jest połączenie wysoce efektywnych sposobów pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej (pompy ciepła, Pionowe Siłownie Wiatrowe) z optymalizacją praktycznego wykorzystania tej energii (termoizolacyjność budynku, wysokosprawne systemy wentylacji z odzyskiem ciepła projektowane pod konkretny obiekt).

Aby umożliwić Inwestorom optymalizację decyzji pod kątem ustalenia właściwych proporcji pomiędzy kosztami inwestycji a kosztami eksploatacji budynków, KERI udziela swoim Klientom wsparcia konsultacyjnego w zakresie analizy efektywności zastosowania opisanych wyżej pakietów technologicznych. Wsparcie to w postaci wielozadaniowej Oceny Techniczno-Ekonomicznej obejmuje swoim zakresem analizę zarówno aspektów technicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w danym obiekcie, efektywnych energetycznie technologii jak i ekonomikę kosztów eksploatacji obiektu. Takie podejście daje Inwestorowi możliwość obliczenia prostego okresu zwrotu nakładów. Bardzo pomocnym w opracowaniu OTE MT jest również przeprowadzony profesjonalnie audyt energetyczny / audyt efektywności energetycznej (w zależności od potrzeb).

Wsparcie KERI dla Inwestorów w realizacji procesu inwestycyjnego obejmuje również pomoc w dotarciu do najlepszego w momencie planowania i realizacji inwestycji źródła jej finansowania. Współpracujemy z szeregiem podmiotów z branży finansowej, posiadających bieżące rozeznanie w zakresie dostępnych instrumentów finansowych, zarówno o charakterze zwrotnym (dotacje, dopłaty, umorzenia) jak i bezzwrotnym (pożyczki, kredyty) lub mieszanym.

KERI zaangażowane jest w proces rozwijania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz aktywnie uczestniczy w pracach Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 1.

Na rynku spotkać można wiele różnych, zarówno prawdziwych, jak i mylnych informacji, dotyczących nowoczesnych technologii, stosowanych w poszczególnych branżach budowlanych. Częstokroć są to informacje niespójne lub nawet wzajemnie się wykluczające.

Dzięki unikatowej strukturze, KERI pełni rolę weryfikatora i jednocześnie integratora wiedzy nt efektywnych technologii pozwalających na osiąganie znaczących oszczędności w eksploatacji obiektów nowych i modernizowanych. Układ konsorcjalny zapewnia kompetentne, profesjonalne wykonanie inwestycji z wykorzystaniem w/w technologii, w oparciu o długoletnie doświadczenie poszczególnych firm konsorcjalnych oraz partnerskich. Każdy z zaangażowanych w Konsorcjum podmiotów kładzie nacisk na bardzo wysoką jakość wykonywanych prac oraz używanych w procesach inwestycyjnych materiałów, dlatego KERI nie konkuruje na rynku ceną lecz przede wszystkim jakością i nowoczesnością proponowanych rozwiązań.

Z punktu widzenia długofalowych interesów Inwestora rozwiązanie takie jest najlepszym z możliwych, ponieważ daje mu pewność, że nakłady poniesione na zrealizowanie inwestycji szybko się zwrócą a eksploatacja obiektu charakteryzować się będzie niskimi kosztami i długotrwałym, bezawaryjnym funkcjonowaniem kluczowych systemów technologicznych.

Zapraszam do współpracy

Marek  Michalak  –  Prezes  Zarządu